Bijdrage LokaalHengelo aan de beleidsbegroting Gemeenteraad

Dinsdag 7 november was de gemeenteraad bijeen om de beleidsbegroting 2018-2022 te bespreken. Het is dan gebruikelijk dat de oppositie partijen hun wensen naar voren brengen tijdens de beleidsbegroting. Zoals gewoonlijk zijn we transparant en hebben we hieronder de bijdrage van onze fractieleider Leo Janssen geplaatst en de moties die hij ingediend heeft.

Beleidsbegroting 2018-2022

Voorzitter, voor ons ligt de beleidsbegroting 2018-2022. Het is het vervolg op de kadernota 2018-2022 en deze geeft aan dat Hengelo er financieel goed voor staat. De begroting is op orde maar de bezuinigingen, die de afgelopen jaren zijn geweest hebben er flink ingehakt en de vraag blijft of dat allemaal wel nodig is geweest? De kadernota had als titel koershouden en investeren meegekregen. Dat koers houden heeft geresulteerd in nog meer leegstand, in meer armoede, in minder speelplekken, geen belastingverlaging maar belastingverhogingen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat betreft de binnenstad zou je deze beleidsbegroting de titel kunnen meegeven ‘Sinterklaas komt vroeg dit jaar en de verkiezingen zijn op komst dus strooien maar met de miljoenen. Voorzitter, 4 jaar is er nauwelijks wat gedaan met de binnenstad maar nu moet en zal het dan gaan gebeuren. Hoe het gedaan wordt en of het gedaan wordt zoals de inwoners wensen, is nog maar de vraag.

In juli is een motie van LokaalHengelo en Lid van Veen om circa 4 miljoen alvast te reserveren voor de binnenstad nog door de meerderheid van de gemeenteraad weggestemd. Nu zal, zo vlak voor de verkiezingen, tot 2021, om de binnenstad te vernieuwen en aantrekkelijker te maken circa 13 miljoen euro worden uitgetrokken. 3,5 miljoen euro was al gereserveerd en daar komt nu nog 6,5 miljoen euro bij. Voor de laatste 3 miljoen wil Hengelo provinciale fondsen aanspreken en externe financiers zoeken. We zijn benieuwd of dat gaat lukken. En de vraag aan het college is: als het niet gaat lukken wordt het geld dan uit de algemene reserve gehaald? 

Voorzitter, natuurlijk zijn wij blij dat er eindelijk echt geïnvesteerd gaat worden in de binnenstad maar of de keuzes de onze zijn, dat is nog maar de vraag. De vraag is ook of deze investeringen wel doelmatig en genoeg zijn. De algemene reservepot zit flink vol en wij denken dat er nog wel wat bij moet om de binnenstad de komend jaren echt op te pimpen. Voor ons zal het marktplein daar als eerste voor aan de beurt moeten komen. In ons VKP 2018-2022 laten wij zien hoe het echt moet.

Onze zorgen

Wat betreft het investeren in Hengelo, daar zijn we het als LokaalHengelo mee eens. Wat betreft koers houden zien wij meer in een koers die écht prioriteiten gaat geven aan onze binnenstad, met daarbij visie zodat de leegloop van winkels in de binnenstad wordt gestopt en er weer aanpreekbare winkels komen net als in Enschede, maar ook de steeds stijgende (stille) armoede, meer ruimte voor onze kinderen om te spelen, verlagen van de lastendruk voor burgers en verenigingen (wij zien voor 2018 weer stijgingen), maar vooral geen onnodig geld meer gaan uitgeven, zoals het financiële fiasco van Warmtenet en het niet gewenste Stadskantoor. Voorzitter, beter luisteren naar wat inwoners belangrijk vinden want daar schort het bij dit college écht aan. Wij zijn blij dat er te praten is met de Marktbond om de markt te verplaatsen, maar de zorgen over de warenmarkt blijven en wij zijn nog steeds voorstander van het versneld invoeren van de lintmarkt en dus niet alleen de Enschedesestraat. Verder zien wij nog steeds onveilige verkeerssituaties die, ondanks onze inspanningen, maar niet opgelost worden.

Als we kijken naar het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen aan de slag voor een energiek en aangenaam Hengelo’ hebben we ons al vaker afgevraagd, wat is dat samen dan en hoe energiek en hoe aangenaam is Hengelo geworden na bijna 4 jaar met dit college? Inwoners hebben de politiek de afgelopen periode nog meer de rug toegekeerd en mensen die we spreken worden ook steeds bozer. Zie hiervoor o.a. de discussie over de grijze container en de vele verspillingen van de afgelopen jaren (zie onze verspillingsmeter). Hopelijk straft de kiezer in maart 2018 het dichtgetimmerde en achterkamertjesbeleid van dit college en de college-ondersteuners in de gemeenteraad af.

Voorzitter, verder zijn wij nog steeds voor gratis parkeren in de binnenstad in de openbare ruimte d.m.v. blauwe zones voor maximaal 1 uur en goedkoop lang parkeren in de parkeergarages. Het zou helpen de binnenstad aantrekkelijker te maken voor bezoek. Dat geldt zeker niet door belastingen zoals Precario te verhogen.

Ook hebben wij al eerder gememoreerd dat de (stille) armoede in Hengelo alleen maar is  toegenomen, net zoals de harde cijfers dit ook aangeven. Steeds meer mensen worden afhankelijk van de Voedselbank of van giften van o.a. opgerichte Stichtingen zoals Stichting Help Anderen en Stichting Helpende Handen Twente die met beperkte middelen mensen proberen te helpen. Stichtingen die geen subsidie krijgen zoals de Voedselbank, maar die wel fantastisch werk doen. Motie 1: Motie Steun voor stille armoede 5-11-2017

Verder hebben we al eerder aangegeven dat de maatregel, die in de kadernota 2016 zat, om 20% te bezuinigen op speelplekken en speelruimte, voor de toekomst van onze kinderen slecht uitpakt. Daarom hebben we de volgende motie gemaakt. Motie 2: Geef de kinderen meer speelruimte 5-11-2017

Belastingtarieven 2018

Voorzitter, LokaalHengelo is tegen de steeds wederkerende lastenverzwaring voor de inwoners van Hengelo. Ondanks dat het financieel beter gaat zijn de belastingen toch weer verhoogd. Als we kijken naar de verordeningen dan vinden wij de inflatiecorrectie van 2,25% veel te fors. Ook de OZB verhogen met 4,75% staat niet in verhouding tot de stijging van inkomens en uitkeringen. Inwoners die het al moeilijk hebben worden door dit college nog verder belast. LokaalHengelo vindt ook dat sowieso de onnodige hondenbelasting afgeschaft zou moeten worden, Almelo en andere plaatsen zijn ons al voorgegaan. Wij hebben daar een motie voor gemaakt. Motie 3: Hondenbelasting op termijn geheel af te schaffen 5-11-2017

Zoals al eerder aangegeven, ook het verhogen van de precariobelasting helpt niet echt mee om de binnenstad op te pimpen en meer reuring te creëren. Zelfs de kreet over Hengelo die we regelmatig horen – ‘hier wil ik nog niet dood liggen’ – krijgt wel een wrange betekenis als je leest dat de begraafrechten weer eens verhoogd worden met 2,25%. Zo blijven we de inwoners van Hengelo maar zwaarder belasten. Tot slot hebben wij nog een weeffoutje in één van de verordeningen gezien welke wij middels een amendement willen corrigeren.

Amendement: Aanpassing Verordening Parkeerbelasting 5-11-2017

Voorzitter dit was onze bijdrage voor het 1e termijn.

Written By
More from redactie

YUPPENWIJK de MARSKANT

Grote schaarste op de woningmarkt in binnensteden drijft de prijzen zo sterk...
Read More