Standpunten

Armoede en schuldhulpverlening in Hengelo

by
 • Wist U dat 1 op de 6 kinderen in Hengelo geen fatsoenlijke maaltijd krijgt en vaak honger lijdt?
 • Wist U dat de armoede in Hengelo vanaf 2013 met 9% is gestegen (bron: Armoedebeleid 2016-2020 gemeente Hengelo)?
 • Wist U dat de kosten voor schuldhulpverlening in Hengelo verviervoudigd zijn?
 • Wist U dat

Het gemeentebestuur en de inwoners

by
 • LokaalHengelo wil meer inspraak voor inwoners van Hengelo;
 • LokaalHengelo wil onderzoek naar overbodige Gemeenschappelijke Regelingen;
 • LokaalHengelo vindt dat er een speciale commissie moet komen om overbodige regels op te sporen;
 • LokaalHengelo is voor een gekozen burgemeester

Kunst, Cultuur en Identiteit

by
 • LokaalHengelo is voor extra ondersteuning van culturele verenigingen in de breedste zin van het woord;
 • LokaalHengelo wil een kunstroute in de binnenstad van Hengelo;
 • LokaalHengelo wil meer lokale kunstenaars betrekken bij het ontwerpen van kunst;
 • LokaalHengelo vindt dat de gemeentevlag van Hengelo zichtbaar in de stad en in gemeentepanden moet

Sport en Ontspanning

by
 • LokaalHengelo wil een sport ondersteuningsfonds waardoor breedtesport voor iedereen bereikbaar wordt;
 • LokaalHengelo vindt dat sport toegankelijk moet zijn voor alle jongeren in Hengelo, armoede mag niet leiden tot uitsluiting;
 • LokaalHengelo wil van Hengelo de meidenvoetbalstad van Nederland maken;
 • LokaalHengelo is voor het oprichten van een Verenigingsbureau Sport en Ontspanning, waar

Verkeer en vervoer

by
 • Verkeer / sluiproutes door woonwijken ze veel mogelijk voorkomen
 • Voor een knelpuntenanalyse van gevaarlijke wegen en kruispunten in Hengelo
 • Alle rotondes in Hengelo moeten dezelfde voorrangsregels krijgen
 • Stoplichten voor voetgangers en fietsen moeten sneller en vaker op groen worden gezet
 • Meer veilige wandel- en fietspaden in Hengelo

Natuur en Milieu

by
 • LokaalHengelo wil meer kleinschalige parken;
 • LokaalHengelo wil extra aandacht voor geluids- en rookoverlast;
 • LokaalHengelo wil alle gemeentepanden en nieuwbouwwoningen voorzien van zonnepanelen. Ook de sociale huurwoningen van Welbions;
 • LokaalHengelo wil huiseigenaren stimuleren d.m.v. subsidies en leningen om hun huis te isoleren en te voorzien van zonnepanelen;
 • LokaalHengelo wil meer milieuvriendelijke

Dierenwelzijn

by
 • LokaalHengelo is voor afschaffing van hondenbelasting;
 • LokaalHengelo is voor diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij en – tegen ‘jaarrondstallen’;
 • LokaalHengelo wil een goede identificatie- en registratiesysteem voor huisdieren;
 • LokaalHengelo wil meer financiële ondersteuning voor het dierenasiel en de dierenambulance.

Economie, werkgelegenheid en Financiën

by
 • LokaalHengelo wil geen verdere lastenverhogingen voor de inwoners en verspilling van het belastinggeld;
 • LokaalHengelo wil meer transparantie waar belastinggeld aan wordt besteed;
 • LokaalHengelo wil een heroverweging van de gemeenschappelijke regelingen;
 • LokaalHengelo wil stoppen met geldverslindende prestigeprojecten zoals Warmtenet, het Stadskantoor en het WTC;
 • LokaalHengelo wil van Hengelo een Smart City

Wonen, Leven en de Openbare Orde

by
 • LokaalHengelo wil meer sociale huurwoningen en betaalbare starterswoningen;
 • LokaalHengelo wil dat geen enkel gemeentelijk of rijksmonument gesloopt wordt zonder toestemming van de Monumentencommissie;
 • LokaalHengelo wil meer speelplekken en speelruimte voor kinderen;
 • LokaalHengelo wil beter onderhoud van wegen en bermen;
 • LokaalHengelo is voor het nascheiden van afval.

Onderwijs

by
 • LokaalHengelo wil een stop op verdere bezuinigingen van het speciaal onderwijs;
 • LokaalHengelo vindt dat er alles aan moet worden gedaan om een hoger onderwijs (HBO) vestiging in Hengelo te krijgen;
 • LokaalHengelo wil het hoogwaardig technisch MBO+ onderwijs in Hengelo actief bevorderen;
 • LokaalHengelo is voor gelijkwaardigheid van openbaar en bijzonder onderwijs.

Ouderen en Jongeren

by
 • LokaalHengelo wil het wonen van ouderen in nabijheid van kinderen stimuleren door het toelatingsbeleid te versoepelen;
 • LokaalHengelo wil een effectieve en betaalbare dienstverlening om het zelfstandig wonen langer mogelijk te maken;
 • LokaalHengelo wil meer ruimte en evenementen, specifiek voor jongeren
 • LokaalHengelo wil weer jongerenwerkers in de buurten

Sociaal beleid

by
 • LokaalHengelo wil meer aandacht voor de tekorten in de jeugdzorg;
 • LokaalHengelo wil extra inzet op de aanpak van armoede en schulden;
 • LokaalHengelo wil meer erkenning voor mantelzorgers en vrijwilligers;
 • LokaalHengelo vindt dat Hengelo een toegankelijke stad moet worden voor mensen met een beperking;
 • LokaalHengelo wil meer inspraak van kinderen en

Zorg en Welzijn

by
 • LokaalHengelo staat voor goede zorg en vindt verdere bezuinigingen hierop onaanvaardbaar;
 • LokaalHengelo wil inzetten op preventie en meer innovatie / vernieuwing;
 • LokaalHengelo is voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis inclusief spoedeisende hulp;
 • LokaalHengelo wil extra aandacht voor senioren.

Veiligheid en openbare orde

by
 • LokaalHengelo is voorstander van meer en efficiëntere inzet van cameratoezicht;
 • LokaalHengelo wil bodycams bij BOA’s en het gebruik van drones bij evenementen;
 • LokaalHengelo is voor preventief optreden in binnenstad;
 • LokaalHengelo wil meer handhaving in de wijken.

Ruimtelijke ordening

by
 • LokaalHengelo wil geen langlopende procedures waar inwoners hun gelijk moeten halen;
 • LokaalHengelo is voor meer particuliere initiatieven;
 • LokaalHengelo wil herijking van het mandaatbesluit;
 • LokaalHengelo vindt dat de openbare ruimte beter moet worden onderhouden;
 • LokaalHengelo vindt dat inwoners beter moeten worden gefaciliteerd bij groenonderhoud (bladkorven, gratis strooizout).

Binnenstad en Wijken

by
 • LokaalHengelo wil een herziening van de horecavisie en het terrassenbeleid
 • LokaalHengelo vindt dat de herinrichting marktplein prioriteit heeft;
 • LokaalHengelo wil een uitnodigend parkeerbeleid met blauwe zones;
 • LokaalHengelo is voor een snellere vergunningverlening;
 • LokaalHengelo wil onnodige bureaucratie aanpakken;
 • LokaalHengelo is voor buurtrechten en zelfbestuur voor wijken en buurten.

Armoede en schuldhulpverlening

by
 • LokaalHengelo wil doorontwikkeling en uitbreiding van het kindpakket;
 • LokaalHengelo wil een vangnet voor inwoners die niet terecht kunnen bij de Voedselbank;
 • LokaalHengelo wil meer aandacht voor schuldstress;
 • LokaalHengelo wil extra aandacht voor jongeren met schulden;
 • LokaalHengelo wil gemeentelijk beleid dat zich meer richt op gedragsbeïnvloeding.