Inhuur personeel gemeente Hengelo, € 3 miljoen per jaar

Medio vorig jaar kregen we signalen dat de gemeente veel personeel inhuurt en dat het daar regelmatig ex-ambtenaren betreft.  Daarom hebben we 29 september j.l.vragen gestuurd naar het college om inzicht te verkrijgen in de inhuur van ambtenaren via commerciële bureaus. Inmiddels hebben we de antwoorden van het college gekregen. Hieronder onze analyse van enkele (onvolledige) antwoorden.

Criteria

De gemeente geeft aan dat de inhuur derden, zoals ze dat noemen, gebaseerd is op de volgende criteria:

  • Flexibele inzet i.v.m. seizoenspieken.
  • Opvang onderbezetting.
  • Inhuur specialistische kennis.

Mooi is dat ze er bij vermelden dat er in principe geen oud-medewerkers van de gemeente in aanmerking komen, of er moeten zwaarwegende redenen voor zijn.

Vraag 1: kunt u een lijst met ingehuurde personen/bedrijven geven over de jaren 2015/2016 en lopende 2017?

We hebben ook gevraagd of men ons de inhuurkosten gespecificeerd zou willen geven, evenals een vergelijking wat de inhuur kost per uur en wat een vergelijkbare in dienst zijnde ambtenaar die dezelfde werkzaamheden verricht kost.

Omdat het privacy- en bedrijfsgevoelige informatie betreft  wil het college dit niet op detailniveau bekend maken. Dat maakt de controle op tarieven wel erg lastig.

Gelukkig heeft het college wel bekend gemaakt wat de totale inhuur van derden heeft gekost. In de onderstaande tabel staat dat er de afgelopen 3 jaar (2017 hebben we geëxtrapoleerd, was € 1,796.000 t/m september) ruim € 8,5 miljoen aan inhuur van personeel is besteed.

Jaar 2015 2016 2017 totaal
Kosten € 3.161.000,00 € 3.006.000,00 € 2.395.000,00 € 8.562.000,00

 

Vraag 2: Kunt u aangeven hoeveel van de ingehuurde personen dit oud personeelsleden betreft?

Het college geeft aan dat dit in principe niet gedaan wordt, maar dat het in 2017 tot en met september toch drie keer is gebeurd. We kunnen er dan vanuit gaan dat het gemiddeld vier keer per jaar gebeurt. Het college houdt de luiken gesloten als het gaat om het beantwoorden van de specifieke reden van inhuur, waardoor het opnieuw niet mogelijk is te controleren waarom men oud-personeelsleden heeft ingehuurd.

Controlerende taak

Het is niet eenvoudig om de controlerende taak uit te voeren en dat is jammer, want het is een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. We kunnen wel stellen dat de gemeente Hengelo, die meer ambtenaren heeft dan vergelijkbare gemeentes, erg veel geld uitgeeft aan inhuur van personeel: meer dan € 8,5 miljoen. Daar komt nog bij dat er gemiddeld 4 x per jaar oud-personeelsleden worden ingehuurd ondanks dat het beleid is om dat niet te doen.

LokaalHengelo zal deze ontwikkeling kritisch volgen omdat het nut en de noodzaak van de inhuur uit het antwoord van het college niet duidelijk blijkt.

 

Written By
More from redactie

Pasen

De laatste dagen hebben ondubbelzinnig aangetoond dat wij in een zeer roerige...
Read More

4 Comments

  • Waarom en nogmaals waarom kan de gemeente Hengelo niet transparante zijn, hebben ze iets te verbergen. Ze roepen het over zichzelf af om nog alerte te zijn in omgang met hun burgers.

    • Ook wij vinden dat met u. Transparantie is gewoon nodig. Nu blijft het maar gissen en moeten we er steeds naar vragen. En dat blijven we ook doen. LokaalHengelo is er voor de inwoners en duidelijkheid.

Comments are closed.