Motie vreemd van LokaalHengelo en lid van Veen over het afvalbeleid

Maandag 11 september de avond van de herdenking van de ramp op 9/11 heeft in Hengeloos Peil een discussie plaats gevonden over het afvalbeleid. niet dat we de ramp op 9/11 willen vergelijken met het afvalbeleid in Hengelo maar we kunnen op z’n minst stellen dat de verantwoordelijke wethouder, ondersteund door de voorzitter van de SP, helemaal vergeten zijn waarom ze in politiek actief zijn. Ze zitten er om de inwoners te dienen en uit te leggen waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ondanks hun pogingen leek het helemaal nergens op en zijn ze totaal het contact met de inwoners van Hengelo kwijt geraakt.

Gezond verstand

Gelukkig zijn er nog mensen met gezond verstand zoals Eddy van Essen. Ter ondersteuning van hem en alle mensen die tegenstander zijn van de inname van de grijze container hebben we geprobeerd samen met lid van Veen een motie te maken die sterke verbetering geeft ten opzichte van de huidige situatie. De onderstaande motie gaat over het afvalbeleid in Hengelo waar veel discussie over is. Beide fracties willen, net als veel Hengeloërs, dat er voldoende ondergrondse containers op maximale afstand van 250 meter gaan komen en dat er een vrije keuze komt om de grijze container te behouden.

Steeds meer steun tegen het huidige afvalbeleid ???

Steeds meer politieke partijen zijn er nu van overtuigd dat het afvalbeleid aangepast moet worden net als 4000 huishoudens in Hengelo die de petitie van behoud de grijze container hebben ondertekend. Ook uit de enquête die GroenLinks onlangs heeft gehouden bleek dat 85% van de mensen de grijze container willen behouden.

MOTIE VREEMD: Voldoende ondergronds containers en de grijze container moet blijven!

De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op 12 september 2017,

Constaterende dat: 

 • Er steeds meer weerstand komt, zowel vanuit de inwoners van Hengelo, alsmede ook vanuit de politiek, tegen  het omgekeerd inzamelen waarbij de grijze container, op enkele uitzonderingen na, geheel zal verdwijnen;
 • De gemeenteraad, onder bepaalde voorwaarden (zoals loopafstand en goedkoper uit zijn), heeft besloten om het omgekeerd inzamelen in te gaan voeren;
 • Dit tot gevolg heeft dat de grijze container in de loop van 2017 verdwijnt en de inwoners van Hengelo hun afval naar de ondergrondse container moeten brengen;
 • Er onduidelijkheid is over de maximale afstand en de hoeveelheid ondergrondse containers;
 • Het af te voeren restafval op loopafstand (maximaal 250 meter) van een ondergrondse container zou komen maar in de praktijk dat niet klopt;
 • Het streven is dat per 1 januari 2018 Twente Milieu geen restafval meer aan huis ophaalt;
 • Dat met het omgekeerd inzamelen het college niet gekozen heeft voor de dienstverlening aan een substantieel aantal inwoners.
Overwegende dat:

 • Dit beleid op grote logistieke bezwaren kan rekenen bij o.a. ouderen en mensen met een beperking;
 • Er voor een beperkte groep van mensen met een beperking, tegen betaling, een oplossing is gevonden;
 • Omdat een ‘grote groep’ mensen (vaak) geen 30 literzakken kunnen wegbrengen en daarom gedwongen worden om steeds kleine zakjes per keer te storten en daardoor (hoogstwaarschijnlijk) onevenredig duurder uit zullen zijn;
 • Er groot verzet is bij de Hengelose bevolking m.b.t. het afschaffen van de grijze container en het aantal ondergrondse containers;
 • Dat uit diverse onderzoeken (waaronder door GroenLinks Hengelo) blijkt dat circa 85% van de inwoners de wens heeft aangegeven om de grijze container te behouden;
 • De actiegroep Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak onlangs 4000 handtekeningen heeft ingeleverd voor behoud van de grijze container;
 • Door het afschaffen van de grijze container de afvaldump bij o.a. de milieu-eilanden, openbaar groen en in de buitengebieden is toegenomen;
 • Er steeds meer meldingen komen  van afvaldump en ongewenste bijverschijnselen zoals ongedierte (ratten);
 • De voorwaarde van op loopafstand (maximaal 250 meter) zoals het er nu uitziet ‘vaak’ niet gehaald gaat worden;
 • De doelstellingen voor duurzaamheid 2020 en 2030 ook gehaald kunnen worden zonder te kiezen voor omgekeerd inzamelen.

Draagt het college op:

 • Om de inwoners de vrije keus te laten of ze wel of niet hun grijze container willen behouden;
 • Voor diegenen die  kiezen voor het ophalen van de grijze container dit 1 x per 4 weken te laten doen;
 • Om zorg te dragen voor meer dan voldoende ondergrondse containers, die op een maximale afstand van 250 meter gaan komen;
 • De eventuele extra kosten hiervan te dekken uit het budget dat beschikbaar is en/of uit de algemene reserve.
 

En gaat over tot de orde van de dag.

 
Namens LokaalHengelo en Lid van Veen
 

Leo Janssen,                         Ben van Veen,

Fractievoorzitter                  Raadslid

Written By
More from redactie

Hoe zit het met subsidie aan organisaties met grootverdieners?

Subsidies worden toegekend om zaken te financieren die moeilijk of niet te...
Read More