Politieke spelletjes over de hoofden van ouderen en gehandicapten

Urubin actie

Zoals we al eerder op onze website hebben gemeld, probeert Lokaal-Hengelo samen met het meest spraakmakende vrijdenkersplatform, http://urubin.com om de grijze container voor Hengelo te behouden.

Urubin is een onderzoek gestart naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld eigen inhuur van vuilcontainers en  de juridische mogelijkheden om daar dan ook geen afvalstoffen heffingen meer over te betalen om zo de gemeente als het ware buiten spel te zetten. Ook kijken zij naar mogelijkheden om dit beleid tegen te houden. Ze hebben een petitie gestart en wij ondersteunen dit van harte. https://grijzecontainersinhengelo.petities.nl/

Petitie

Deze petitie is inmiddels al bijna door 3500 bezorgde burgers ingevuld. Ook worden belangstellenden via hun FB (Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak) en onze website en FB op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Als de grijze container namelijk in 2017 uit het straatbeeld van Hengelo verdwijnt, heeft dit grote gevolgen voor vooral ouderen en mensen met een beperking. Wij als Lokaal-Hengelo hebben daar onze kritische mening al meerdere keren over afgegeven. Zie ook de artikelen op onze website www.lokaal-hengelo.nlEr is ook een Facebook site (HHS) die de aantallen ter discussie stelt, terwijl ze zelf veel minder ondertekenaars hadden voor de zondagsopening van de winkels. In het kader van het onafhankelijk zijn, ze hebben innig  contact met alle coalitiepartijen en zijn nu bezig met een eigen blad en zoeken sponsoren, geven ze een gekleurd beeld over het afvalbeleid en daarmee roep-toeteren  ze het beleid van de gemeente. Gelukkig laat Urubin zich niet gek maken en blijft met inhoudelijke informatie komen.

Gemeenteraad

Afgelopen dinsdagavond, in de gemeenteraadsvergadering, hebben wij als fractie een motie ingediend met als titel – Stopzetten inname grijze container – om het college op te dragen, tot nader order, per direct de inname van de grijze container stop te zetten in afwachting van de eventuele discussie in de Politieke Markt van mei. Deze motie is ver voor de vergadering naar alle fracties gestuurd. Alleen de lijst Horsthuis heeft aangegeven de motie mede te willen onderteken en te steunen. De andere partijen lieten niets van zich horen. Zo gaat men dus om met de democratie. Wel gaven ineens twee partijen, ProHengelo en BurgerBelangen aan, wakker gemaakt door onze motie, dat ze vragen wilden stellen over het verdwijnen van de grijze container. Vragen die in het verlengde zaten van onze opgestelde motie. Kopieergedrag en voor de bühne die we vooral bij deze lokale partijen veelvuldig tegen komen. Daarmee proberen ze een actieve, voor de inwoners van Hengelo zijnde partij (Lokaal-Hengelo) , al gaat dat ten koste van het belang van inwoners, de wind uit de zeilen te nemen. Uiterst laakbaar, niet voor het belang van Hengelo en haar inwoners, maar we gaan er vanuit dat de inwoners daar wel doorheen prikken.

Arrogantie?

Bij de behandeling van onze motie werd het helemaal een schertsvertoning. Het college, met als woordvoerder wethouder Marcel Elferink van het CDA, vond het niet nodig om het verzoek van Lokaal-Hengelo en lijst Horsthuis in te willigen en gaf aan dat hij sowieso het omgekeerd inzamelen niet meer teug zou draaien. De arrogantie van de macht en een klap in het gezicht van de initiatiefnemers van de grijze container petitie maar ook van de gemeenteraad. In ons pleidooi hadden wij juist aangegeven dat er soms beslissingen worden genomen die gebaseerd zijn op verkeerde argumentaties en ook helemaal verkeerd uitpakken. De argumentatie van het maximaal 250 meter en het financieel voordeel blijkt niet te kloppen.

Het afschaffen van de grijze container heeft grote gevolgen voor groepen burgers in Hengelo en het is nog maar de vraag of omgekeerd inzamelen wel dat brengt, wat de raad is voorgespiegeld. De verwijzing naar de uitzending van KASSA en de artikelen die in de media verschenen waren ook geen aanleiding voor het college en de fracties (SP, CDA, PvdA, VVD, D66, CU, GL, BB, ProHengelo) om de motie te steunen. Nee de fractie van BurgerBelangen maakte het helemaal bont om eerst tegen onze motie te stemmen en daarna met bijna dezelfde motie te komen. Een beschamende vertoning, die weer eens aangeeft dat de houdbaarheidsdatum van deze partij reeds lang verstreken is en de naam al lang de lading niet meer dekt. ProHengelo houdt het bij het stellen van vragen en wil alleen de aandacht. Als het om het stemmen voor het stoppen met het inleveren van de Otto gaat,  blijken het alleen maar praatjes te zijn en stemmen ze tegen. In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. We bedanken Lijst (Stan) Horsthuis voor de steun, hij toont lef en weet wanneer hij een goed voorstel moet steunen, zonder politieke spelletjes te spelen.

Wij blijven u, samen met de vertegenwoordiging van Urubin, op de hoogte houden van de ontwikkelingen en blijven ons inzetten voor waar het gaat om de belangen van de inwoners van Hengelo.

Hieronder de motie vreemd van Lokaal-Hengelo en lijst Horsthuis:

MOTIE VREEMD: Stopzetten inname grijze container

De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op 4 april 2017,

Constaterende dat:

 • De gemeenteraad, onder bepaalde voorwaarden (zoals loopafstand en goedkoper uit zijn), heeft besloten om het omgekeerd inzamelen in te gaan voeren;
 • Dit tot gevolg heeft dat de grijze container in de loop van 2017 verdwijnt en de inwoners van Hengelo hun afval naar de ondergrondse container moeten brengen;
 • Per 1 januari 2018 Twente Milieu geen restafval meer ophaalt vanuit huis;
 • Het af te voeren restafval op loopafstand (maximaal 250 meter) van een ondergrondse container zou komen;
 • Dat met het omgekeerd inzamelen het college niet gekozen heeft voor de dienstverlening aan de Hengelose burger.

Overwegende dat:

 • Dit op grote logistieke bezwaren kan rekenen bij o.a. ouderen en mensen met een beperking;
 • Omdat o.a. ouderen en mensen met een beperking (vaak) geen 30 literzakken kunnen wegbrengen en daarom gedwongen worden om steeds kleine zakjes per keer te storten en daardoor (hoogstwaarschijnlijk) onevenredig duurder uit zullen zijn;
 • Er groot verzet is bij de Hengelose bevolking m.b.t. het afschaffen van de grijze container;
 • Door het afschaffen van de grijze container de verwachting is dat afvaldump bij o.a. de milieu-eilanden en in de buitengebieden zal gaan toenemen;
 • De voorwaarde van op loopafstand (maximaal 250 meter) vaak niet gehaald wordt;
 • Het verschil in duurzaamheid tussen omgekeerd inzamelen, grondstoffenton en milieu-eilanden qua duurzaamheid en milieu minimaal is;
 • De doelstellingen voor 2020 en 2030 ook ingevuld kan worden zonder te kiezen voor omgekeerd inzamelen.

Draagt het college op:

 • Om in afwachting van de hernieuwde discussie over het omgekeerd inzamelen bij de Politieke Markt in mei 2017, de inname van de grijze containers tot nader order stop te zetten. En daar waar de inname al is gedaan (Beckum en Tuindorp ’t Lansink) de bewoners de mogelijkheid te bieden om weer van hun grijze container gebruik te kunnen maken.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens Lokaal-Hengelo,                 Lijst Horsthuis

 

 

Leo Janssen                                      Stan Horsthuis

Fractievoorzitter       

 

Written By
More from Redactie

Behoud volwaardig ziekenhuis in Hengelo

Op maandag 18 september jl. hebben de partijen LokaalHengelo en SP een...
Read More

4 Comments

 • Maart 2018….
  Hopelijk draagt een berg zwerfvuil bij aan een collectief geheugenfeit wat deze (incompetent) bestUUrlukke dwaling is.
  .
  We vroegen reeds eerder om namen – adressen etc… graag een toevoeging:
  De adressen ingetekend op een plattegrond zodat ‘t vullis daar kan worden gedeponeerd op een zo’n kortst mogelijke afstand.
  Een kaartje maakt in 1 oogopslag duidelijk waar men moet zijn om de gevolgen te deponeren.
  DIT zal zeker bijdragen aan een gemotiveerd besef in het hokje a.s. maart.
  .
  O ja…. vervolgens een algehele uitschudding v.h. destructief gebleken ambtenaren appa….. *kuch* zooi.

 • Afschuwelijk hoe men omgaat met ouderen en gehandicapten in Hengelo. Goed dat Lokaal Hengelo deze misstanden aan de kaak stelt.

 • DE “INLOOPAVOND” 12 april ’17

  Deze was o.a.voor bewoners v.d. Afrikaanderbuurt. Wat meteen opviel was de lage opkomst…. dit werd later door de vertegenwoordigers van gemeente en Twente Milieu afgedaan met de quote “men zal kennelijk geen bezwaar hebben tegen de genomen maatregel”. Mogelijk andere ‘parameters’ werden al dan niet bewust buiten beschouwing gelaten…
  Het wijkorgaan was aanwezig en mw. Rouwet van de SP. Ondergetekende zat met raadslid Leo Jassen van Lokaal-Hengelo aan een andere tafel met dhr. Assink bestuurskundige van Twente Milieu en later Erna Biezenaar stadsdeel regisseur v.d. gemeente en in een later stadium Auke Doornbosch projectleider circulaire economie (?!) ook namens de gemeente.
  Mijn ervaring van deze avond:
  In eerste instantie met dhr Assink ging het voornamelijk over waar de stortbunkers geplaatst gaan worden…. welnu niks wordt geplaatst; de bewoners moeten het doen met de bestaande voorzieningen. Want, zo stelt Assink, ze staan toch binnen de 250 meter. Daar kan je het mee doen…. op mijn stelling (om persoonlijk moverende reden), 250 × 2 = 500 meter werd koud gereageerd met: “zo is het besluit in de raad nu eenmaal genomen”. Top-down in alle glorie!
  Het beroep en bezwaar aspect bracht Leo Janssen vervolgens aan de orde: er ligt nu een (deel)ontwerpbesluit op tafel en geheel legitiem dat in het kader vd wet algemeen bestuursrecht dit aan de orde komt. Tja… hier verstomde dhr. Assink en nam een route van WIE moet er dan bezwaar maken en op grond van wat… Zowel Leo als ik hebben e.e.a. bijgelicht. Zelfs zover dat volstrekt overbodig – dunkt mij – de rol van een bestuursorgaan, en notabene een toelichting gegeven moest worden wat in deze kwestie een belanghebbende is….
  Erg vreemd m.i.
  De hulp van ambtenaar Erna Biezenaar werd hierop ingeroepen om de gemeentelijke rol en spelregels volgens ‘t bestuursrecht (denk aan verplichte publicatie in huis-aan-huisblad e.d.). Tot op heden verliepen de gesprekken op betrekkingsniveau prima bijna amicaal. Op inhoudsniveau echter onbevredigend; haar was te verstaan gegeven dat er uberhaupt van bezwaar en beroep in dit dossier geen enkele sprake kan zijn…. het waarom hiervan bleef ze schuldig, alsmede ook Assink.
  Voor de goede orde: kern tot nu toe was het waar/plek vd stortlocaties.
  De kentering:………………
  Volstrek onverwachta voegde dhr. Auke Doornbosch zich aan onze tafel. Hij brak direct in het gesprek en onderwerp en stak van wal…. het was alsof een emmer water over mij heen kwam: om subiet dit gedrag te corrigeren op een directieve wijze maar zijn naam en functie gevraagd om vervolgens te stellen dat het van goede manieren getuigt om zichzelf eerst voor te stellen! Ik heb deze move gemaakt, niet hij.
  Daarna verslechterde de verstandhouding in rap tempo: de kwestie was nog steeds bezwaar en beroep; door Leo gelardeerd met Auke’s eerdere rol tijdens een ‘happening’ van Hengeloos Peil. Plots stelde de m.i. aanmatigend wordende ambtenaar niet verder met Leo te willen communiceren over de ins en outs betreffende het afval. Dat Leo daarop meer en meer geagiteerd werd kan u zich wel voorstellen; zijn rol als raadslid EN burger deerde hem niks. Een grotere ambtelijke gotspe is moeilijk voorstelbaar: je zit verdorie aan één tafel!
  Vervolgens conforonteerde ik Auke met diens laakbaar gedrag en stelde dat ik, en meerdere buurtbewoners in een relatief ver verleden zeer slechte ervaringen hadden met een gemeentelijk publiek dienende ambtenaar die zich m.i. stelselmatig als potentaat ontpopte en te boek stond als mr. Njet. Hierop snelde Erna haar collega te hulp en stelde dat ik Auke hierin te kort deed. Mijn repliek was: ik kan me hoe dan ook niet aan die indruk, en oude ervaringen, onttrekken. Vervolgens hem een directieve doch goede raad aan de hand gedaan.
  Leo was reeds kwaad vertrokken.Het had voor hem zo geen zin, en terecht.
  Dat Assink en Biezenaar in deze episode een marginale inbreng hadden spreekt voor zich.
  Punt van lancune is en blijft: hoe zit het met bezwaar en beroep?
  Auke maakte (wederom) aanstalten de zaak te willen beeindigen…. maar… bezwaar en beroep m.b.t. de locatie laat onverlet en nog onbesproken de tegenwerpingen van een burger danwel echtpaar wat om gezondheids redenen ernstig wordt benadeeld door het nieuwe afval regime… Hij bleef dus zitten.
  Daarop uit het niks de quote van Auke: er is geen bezwaar en beroep mogelijk omdat het ‘t Algemeen Belang dient. Voila…. ten lange leste toch een antwoord / verklaring. Waarom dan bewust talmen en door gedrag de zaak op de spits drijven?!
  In rap tempo kreeg ik uitleg m.b.t. zorgloket en afvalcoach (?).
  Erna vroeg zoals het hoort op het eind: zijn al uw vragen beantwoord? Ja t.a.v. zorgloket, problematische thuissituaries etc…. maar nee wat betreft het bezaar en beroep.
  …………
  Al met al een schoolvoorbeeld hoe het NIET moet. Gelukkig gepokt en gemazeld door eerdere Afrikaanderbuurt aangelegenheden; een doorsnee burger was volstrekt radeloos, woest en wat dies meer zei.
  My 2 cnts.

Comments are closed.