Verlopen van bestemmingsplan Hengelo Noord + gevolgen deel 2

Medio vorig jaar hebben we naar aanleiding van onderzoek geconstateerd dat de bestemmingsplannen voor delen van Hengelo niet geactualiseerd zijn en hebben daarover vragen gesteld aan het college. Diverse politieke partijen waren geschokt door deze resultaten. Ze zouden misschien zelf wat meer onderzoek  moeten doen en hun controlerende taak serieuzer nemen.

Waar staan we nu?

Medio oktober 2017 hadden we eindelijk een antwoord op onze vragen waarbij duidelijk werd dat de gemeente de boel niet op orde heeft. Men beloofde beterschap. Inmiddels is het februari en het bestemmingsplan voor de Slangenbeek is nog steeds niet gereed. Omdat we de controlerende taak serieus nemen hebben we maar weer eens vragen gesteld. Inmiddels hebben we informeel vernomen dat er hard gewerkt wordt aan het bestemmingsplan. Het formele antwoord moeten we nog krijgen. Hieronder de brief met vragen aan het college.

De vragen van onze fractie:

Geacht College,

Op 23 augustus 2017 hebben wij u vragen gesteld over het verlopen van het bestemmingsplan Hengelo Noord en de gevolgen daarvan. Dit heeft nogal wat stof doen opwaaien. U heeft daar op 19 oktober 2017 op geantwoord en ook de gemeenteraad hierover middels een speciale raadsbrief geïnformeerd.

Het bestemmingsplan Hengelo Noord, welke definitief is vastgesteld in 2007, is op 20 maart 2017 verlopen. Er zullen twee bestemmingsplannen voor terugkomen. –

  • een bestemmingsplan voor de Hasseler Es, dat al ter inzage heeft gelegen;
  • een bestemmingsplan voor de Slangenbeek, waar nog aan gewerkt wordt.

Het bestemmingsplan Hengelo Noord voor de Hasseler Es is ondertussen vastgesteld, maar het bestemmingsplan Slangenbeek nog steeds niet. U gaf in uw antwoord op onze vragen aan, dat de laatste hand wordt gelegd aan het voorontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek en dat dit voorontwerp voor het einde van het jaar 2017 ter visie wordt gelegd. Het is nu februari 2018.

Zoals we al eerder hebben medegedeeld is de consequentie de volgende:

  • Wordt daar niet (tijdig) aan voldaan, dan vervalt voor het betreffende plangebied de bevoegdheid tot invordering van ‘rechten terzake van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan’. Ofwel heeft dit consequenties voor de te innen leges en/of de ten onrechte geheven leges.

We hebben de volgend vragen aan u.

  1. Kunt u ons aangeven hoe het nu staat met het bestemmingsplan Hengelo Noord, deel Slangenbeek welke als enige substantieel vigerend bestemmingsplan nog steeds niet conform de termijn van tien jaar is geactualiseerd? Wat is de motivatie daartoe en wanneer verwacht u dat het plan alsnog definitief wordt?
  2. Wij hebben u al eerder gevraagd naar de consequenties. U heeft daar op geantwoord dat specifiek voor Hengelo Noord geldt dat er bouwplan- en ruimtelijke ordening-leges zijn geheven. Dat het  toen in dit bestemmingsplan ging om 21 gevallen, die €18.500,- aan leges vertegenwoordigen, waarvan ca. €1.500,- (vijf gevallen) aan ruimtelijke ordening-leges. Wat zijn ondertussen de financiële consequenties van het uitblijven van de actualisatie van het bestemmingsplan Hengelo Noord ?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Namens LokaalHengelo,

Leo Janssen,

Fractievoorzitter

Written By
More from redactie

Lokaal-Hengelo en de Brexit

Gisteren heeft het Britse volk gekozen voor een exit uit de EU....
Read More