Vragen inhuur van ambtenaren via commerciële bureaus in Hengelo

LokaalHengelo krijgt steeds meer signalen en maakt zich steeds groter zorgen over de toename van inhuurkrachten van commerciële bureaus. “Vaak’ zijn dit ex-ambtenaren van de gemeente zelf, die later weer via deze bureaus  worden ingehuurd. Hiermee gaan niet alleen de kosten flink omhoog,  maar wij vragen  ons ook af, wat dit doet met de huidige populatie en de kennis van het ambtelijke apparaat.

Ook de controle van de gemeenteraad over de kosten worden daarmee onduidelijk. Wij hebben het college dan ook vragen hierover gesteld welke wij u hierbij toe laten komen.

Vraag aan het college over inhuur van Ambtenaren

Geacht College, 

Wij krijgen steeds meer signalen dat ambtenaren van onze gemeente gaan werken bij commerciële bureaus zoals InterConcept. Deze worden door onze gemeente nadien weer ingehuurd. Bij InterConcept zijn dat vele medewerkers die met een bepaalde inhuurconstructie worden ingezet bij circa 200 gemeenten (zie hun website). Ook bij de gemeente Hengelo. 

Ook schijnt de inhuur van personeel bij de gemeente Hengelo toe nemen. Dit werkt kostenverhogend en de vraag is of dat altijd nodig is. Extra hogere kosten betekent ook eventueel hogere lasten voor de inwoners van Hengelo. Deze inhuur komt niet voor op de post loonkosten personeel gemeente Hengelo. Daarom ook onduidelijk voor de gemeenteraad. Minder eigen ambtenaren en loonkosten maar de stijging van de externe inhuurkosten blijven buiten beeld. Het kan niet de bedoeling zijn om op deze wijze te ‘bezuinigen’. 

Wij begrijpen best dat er soms gebruik moet worden gemaakt van inhuur, maar de vraag is waar de grens is van maximale inhuur, de reden waarom en hoe dit in de hand wordt gehouden en zichtbaar wordt en blijft voor de gemeenteraad. 

Wij hebben daarom de volgende vragen. 

  1. Kunt u ons een lijst aanleveren van de ingehuurde bedrijven/personen over de jaren 2015, 2016 en het lopende jaar 2017? Een lijst met bedrijven, personen en de gemaakte en gespecificeerde inhuurkosten. Graag hierbij ook de vergelijking wat inhuur kost per uur en in dienst zijnde ambtenaar die dezelfde werkzaamheden verricht.
  2. Kunt u ons ook aangeven hoeveel van de ingehuurde personen  oud personeelsleden betreffen en wat de reden is geweest dat zij de gemeente hebben verlaten voor een commercieel bureau? Wij gaan er vanuit dat met vertrekkende personeelsleden exit gesprekken zijn gevoerd. Als dat niet zo is waarom niet?
  3. Klopt het dat de inhuur van personeel weer toeneemt en zo ja kunt u aangeven wat de reden(en) daarvan is/zijn en hoe u dit in de toekomst gaat oplossen?
  4. Zou het kunnen kloppen dat de inhuur en de omvang ervan, volgens zeggen, een teken aan de wand is dat onze eigen ambtenaren niet meer voldoende kennis hebben om de gemeente en haar burgers te ondersteunen? Zo ja, wat gaat u er aan doen om de kennis wel in huis te krijgen en te behouden?
  5. Kunt u ons aangeven of het een optie is om de komende raadsperiode (2018-2022) geen opdrachten te verstrekken aan bedrijven en eenmanszaken die worden vertegenwoordigd door voormalige ambtenaren van onze gemeente? De inhuur bedraagt circa een 30 % kostenstijging (lees: hogere verdiensten ex ambtenaren) en stimuleert daarmee ook onze ambtenaren om hun voormalige collega te volgen. Zo ja, hoe gaat u dit in gang zetten? Zo nee, waarom niet? 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

Namens LokaalHengelo,

Leo Janssen, 

Fractievoorzitter 

Written By
More from redactie

Afvalgekte!

Niet alleen in Hengelo maar in heel Nederland  wordt er steeds meer...
Read More

1 Comment

  • Ik heb gehoord dat er zelfs gepensioneerde Hengelose gemeente ambtenaren weer aan het bijklussen zijn. Allemaal Pvda centengraaiers. Afschuwelijk dat zoiets zomaar mag en kan.

Comments are closed.