Vragen over de kosten van de promotiecampagne ’Bye bye bak’ !, de voedselfiets en de grijze bak 

We ergeren ons al enige tijd aan de eenzijdige informatievoorziening van Twence en de gemeente Hengelo over het afvalbeleid. Het thema van de campagne is Bye bye bak en er is zelfs een BN’er voor ingehuurd.

Voedselfiets

Verder hebben we vragen ontvangen van inwoners over de kosten van deze campagne en de voedselfiets. In de media hebben we al kunnen lezen dat aannames bij het afvalbeleid in Hengelo verkeerd zijn en zeker niet passen binnen de huidige tijdsgeest, daar hebben we al veel vragen over gesteld. Nu is het tijd om eens verantwoording te vragen aan het college over de kosten van de verschillende campagnes, hieronder de vragen gesteld door Leo Janssen (LokaalHengelo) en Ben van Veen (lid van Veen). We gaan weer wachten op de nietszeggende antwoorden van het huidige college.

Vragen over de kosten van de promotiecampagne ’Bye bye bak’ ! , de voedselfiets en de grijze bak

Geacht college,

Zoals u bekend is er veel commotie over de in,- en uitvoering van het Hengelose afvalbeleid. Een gebrek aan draagvlak en een opeenstapeling van problemen lijken daarvoor de belangrijkste oorzaken. Veel mensen die wij spreken willen hun ingeleverde grijze container terug hebben of niet inleveren of zijn fervent tegenstander van het alternatief van de ondergrondse container. Bijvoorbeeld door de brengafstand.

Steeds meer inwoners van Hengelo geven daarnaast in toenemende mate aan zich te verbazen over, en te ergeren aan de groots opgezette promotiecampagne ‘Bye bye bak’ met als ambassadeur Jeffrey Spalburg in de hoofdrol.

Deze gezamenlijke campagne van de gemeente Hengelo en Twente Milieu roept naast toenemende verbazing en ergernis ook steeds meer vragen bij Hengeloërs op. Wij krijgen steeds meer vragen in de trant van : ‘ Wat kost dat niet allemaal ?’ en ‘Wie betaalt dit ?’ Wij begrijpen deze vragen maar kunnen daar geen antwoord op geven en hopen dat u ons daarbij kunt helpen. Daarom hebben wij de volgende vragen aan u.

1. Kunt u ons inzicht en overzicht geven in de kosten voor de promotiecampagne ‘Bye bye bak! en dit doen aan de hand van een specificatie ? M.a.w. graag antwoord op de volgende deelvragen:

a. Wat zijn de totale kosten van de promotiecampagne?

b. Wat zijn de kosten van de promotiecampagne gespecificeerd naar in ieder geval de inhuur van Jeffrey Spalburg, het maken van promotiefilmpjes, de afvalklepper, de voorlichtingsbijeenkomsten in de wijkcentra en de communicatie in het Hengelo’s Weekblad en andere media.

c. Hoeveel van die kosten (in euro’s’ en percentage) komen voor rekening van de gemeente Hengelo?

2. Uit welk deel(budget) van de gemeentelijke financiën worden de gemeentelijke kosten gefinancierd en waar zijn deze (gespecificeerd) in de begroting terug te vinden?

Naast vragen over de promotiecampagne krijgen wij vragen over het project van de zogenaamde voedselfiets en de mogelijkheid van het terugkrijgen van de grijze container. Daarover hebben wij de volgende vragen:

Voedselfiets 

3. Kunt u ons inzicht en overzicht geven in de kosten van het ‘voedselfietsen-project’? Naar wij begrepen hebben is er voor dit project een subsidie van 250.000 euro beschikbaar. Wij vernemen graag een specificatie van de kosten voor de verschillende projectonderdelen (aanschaf voedselfietsen, communicatie over het project, et cetera) en zijn tevens nieuwsgierig of het beschikbare budget toereikend is. Wanneer dit niet het geval is willen wij graag weten hoe en vanuit welk budget eventuele meerkosten gefinancierd (gaan) worden?

Terug die (grijze) bak 

Voorafgaand aan de laatste politieke markt over het afvalbeleid hebben vrijwel alle politieke partijen in de media kritische geluiden over het afvaldossier laten optekenen. Tijdens de genoemde politieke markt werd duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad neigt naar een vrije keuze voor het behoud van de grijze Otto. Daarover werd ook bericht door de TC Tubantia. Zie onder meer : https://www.tubantia.nl/hengelo/politiek-hengelo-neigt-naar-vrije-keuze-om-grijze-otto-te-houden~a42104c2/

Naar aanleiding van de politieke markt en de berichtgeving daarover bereikten en bereiken ons vragen van Hengeloërs die hun grijze bak ingeleverd hebben en deze terug willen. Lokaal Hengelo en Lid Van Veen vinden dat deze Hengeloërs hun grijze bak terug moeten kunnen krijgen, zeker nu een meerderheid van de gemeenteraad zich voor behoud van de grijze bak heeft uitgesproken.

Niks ‘Bye bye bak !’ maar ‘Terug die (grijze) bak !’ dus.

Over de grijze bak de volgende vragen:

4. Bent u bereid om alle Hengeloërs van wie de grijze container is ingenomen aan te schrijven en in dit schrijven aan te geven dat wie de grijze container tegen zijn of haar zin in heeft moeten laten innemen de grijze container kan terugkrijgen en de Hengeloers die dit aangeven ook daadwerkelijk hun grijze container terug te geven ? Zo ja, per wanneer gaat u hiertoe actie ondernemen en voor wanneer heeft u aan een ieder die dit wil zijn/haar grijze bak uiterlijk terugbezorgd? Zo nee, waarom niet?

Lokaal Hengelo en Lid Van Veen kijken met belangstelling uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens LokaalHengelo     en         Lid van Veen,

Leo Janssen,                                       Ben van Veen

Fractievoorzitter                                Raadslid

Written By
More from Redactie

Vragen naar aanleiding van: Uitvoering afvalbeleid na uitspraak Raad van State

Zoals u wellicht heeft gelezen is er een tweede zitting van de...
Read More

1 Comment

Comments are closed.