Vragen over gevaarlijke voetgangerssituatie Enschedestraat

Hengelo- De fractie van LokaalHengelo roept het College van Burgemeesters en Wethouders op om per omgaande maatregelen te nemen en z.s.m. adequaat te reageren op de uiterst gevaarlijke voetgangerssituatie op de Enschedesestraat. Deze situatie is ontstaan, omdat sinds enkele weken in opdracht van de gemeente Hengelo een aanvang gemaakt is met de herinrichting van de Enschedesestraat.

Het blijkt dat de noodvoorzieningen, die de gemeente hier heeft getroffen met het aanleggen van een veilige trottoirstrook richting binnenstad, niet werken. LokaalHengelo wijst hierbij expliciet op de smalle strook trottoir ter hoogte van de modezaak De Sting en de OP=OP winkel. De gecreëerde situatie resulteert inmiddels in meerdere incidenten van aanrijdingen/ongelukjes. Slechts één verkeersbord met de duiding dat fietsers zich te voet  verder dienen te verplaatsen, heeft nauwelijks effect.

Crossen

Fietser, bromfietsers en zelfs scooters crossen, ondanks het verkeersbord voor het fietsverkeer, frequent over deze smalle strook trottoir. Het levert volgens LokaalHengelo hachelijke en onwenselijke situaties op waarbij  het nog slechts wachten is tot het moment dat ernstige ongelukken zullen plaatsvinden. Ook de in- en uitgaande bezoekers van de winkels als De Sting en OP=OP belanden regelmatig in gevaarlijke situaties.

Naast fysiek gevaar krijgen de binnenstadbezoekers en inwoners ook vaak allerlei verbale onwenselijkheden naar hun hoofd geslingerd,  wanneer ze niet tijdig een veilig heenkomen zoeken en/of als ze er iets van zeggen.

Raadslid van LokaalHengelo Seviye van Wier-Koca geeft aan; wij vragen het college hier per omgaande in te grijpen en passende maatregelen te nemen om verdere escalaties en ongelukken te voorkomen. LokaalHengelo vindt dat het college de zorgplicht heeft om  haar binnenstadbezoekers / bewoners  te beschermen. Veiligheid  en geen  wild west taferelen, moet een garantie zijn voor een uitnodigende gezellige binnenstad, en zeker ook voor het verdere verloop van de herinrichting Enschedesestraat.

Voor meer vragen en/of informatie over dit persbericht neem contact op met Raadslid van LokaalHengelo, Seviye van Wier-Koca tel: 06-11045698

Video’s van de gevaarlijke situaties

 

Vragen over gevaarlijke voetgangerssituatie Enschesestraat

Geacht college,

Het volgende zouden wij graag onder uw aandacht willen brengen.

Sinds enige weken is in opdracht van de gemeente Hengelo begonnen met de herinrichting van de Enschedesestraat. Het startpunt van de herinrichting Enschedesetraat vind plaats op de locatiehoek Drienerstraat – Nieuwstraat ter hoogte van café/restaurant De Appel. Vanaf beide kanten van de onderhavige straat zijn zogenaamde tijdelijke voetpaden ingericht,  zodat bezoekers alsmede binnenstadbewoners de mogelijkheid geboden wordt om zich veilig te bewegen in de binnenstad.

Wat blijkt is dat de provisorisch aangelegde trottoirs onvoldoende veiligheid bieden aan de bezoekers van onze binnenstad. Inmiddels hebben zich al talloze hachelijke en gevaarlijke momenten aan beide kanten van de straat voorgedaan. Expliciet op de smalle strook trottoir ter hoogte van de modewinkel The Sting heeft dit geresulteerd in meerdere incidenten van aanrijdingen en ongelukjes. Bezoekers van de binnenstad en bewoners komen daar telkenmale in de verdrukking. Diverse fietsers en bromfietsers crossen, ondanks de verkeerstechnisch genomen maatregel (verkeersbord), regelmatig over deze smalle strook en leveren met dit niet te tolereren gedrag onwenselijke situaties op. Ook de in-en uitgaande bezoekers van de aldaar gevestigde zaken dienen buitengewoon alert te reageren om niet in een gevaarlijke situatie te belanden.

Naast het fysieke gevaar krijgen bezoekers en inwoners ook vaak verbaal heftige onwenselijkheden naar hun hoofd geslingerd wanneer ze niet tijdig een veilig heenkomen zoeken. Een, volgens LokaalHengelo, niet te tolereren gedrag. Wij als LokaalHengelo roepen u dan ook op om passende maatregelen te nemen en hebben daarnaast nog aanvullende vragen.

  1. Bent u op de hoogte van de bovengenoemde situatie en zo ja welke maatregelen hebt u tot nu toe genomen om het bovenstaande probleem te tackelen?
  2. Welke dringend benodigde aanvullende maatregelen gaat u verder treffen en wanneer?
  3. Buiten het verkeersbord dat aangeeft dat er niet gefietst mag worden zijn er verder geen beschermende voorzieningen getroffen om bezoekers bescherming te bieden. Welke voorzieningen gaat u treffen en wanneer gaat u dat doen?
  4. Bent u bereid om op korte termijn, tijdelijk en aan beide kanten van de Enschedesestraat waar zich de onveilige situaties voordoen, stringenter te gaan handhaven en zo ja, kan dat z.s.m. voordat er ernstige ongelukken gebeuren? Zo nee,waarom niet

LokaalHengelo kijkt uit naar de antwoorden op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Namens LokaalHengelo,

Seviye van Wier – Koca        

Raadslid

Written By
More from Redactie

Vragen over privacy pasje ondergrondse container

Er zijn al vragen gesteld aan het college over de privacyschending met...
Read More