zorg niet uitkleden

Hieronder integraal de uitstekende tekst van Ben van Veen, voormalig raadslid en lid Lokaal Hengelo, over de voorgenomen bezuinigingen in de zorg:

Morgenavond hoop ik in de gelegenheid te zijn om in te spreken tijdens de politieke markt die door het presidium van de Hengelose gemeenteraad georganiseerd is naar aanleiding van het zogenoemde interventieprogramma van het nieuwe college van B & W. Ik ben niet erg gelukkig over de maatregelen en heb daarom onderstaande voor het inspreken voorbereid.

INSPREKEN

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om in te spreken over de voorgenomen bezuinigingen op een van de belangrijkste gemeentelijke taken, de zorg aan onze inwoners. Dat er een probleem is, is duidelijk. Dat er oplossingen moeten komen ook.

OORZAKEN
Problemen oplossen kan niet zonder stil te staan bij de oorzaak/oorzaken van het probleem.
Volgens het college van B&W zijn de oorzaken:
1. Er is een verkeerde inschatting van de te verwachtte zorgbehoefte van Hengeloërs gemaakt
2. De samenleving is complexer geworden met alle voor de zorgbehoefte van Hengeloërs gevolgen van dien.

ASSUMPTION IS THE MOTHER OF ALL FUCKUPS : https://www.youtube.com/watch?v=PbPa3MGlVS8
Ik vind dat er niet goed genoeg naar de oorzaken gekeken is. Ze worden genoemd, maar dat is het dan ook. Ik had het kunnen accepteren, ware het niet dat er voor de oplossing van het probleem wordt teruggevallen op een werkwijze die debet is aan de oorzaak ervan. Het probleem is ontstaan door verkeerd inschatten, aannames doen, verwachtingen te hebben. Maar dat is precies waar de oplossingen, de 4 pakketten met maatregelen nu weer op gebaseerd zijn. Gaat u gerust eens turven hoe vaak woorden als schattingen, verwachtingen in het plan voorkomen.

GEK

EINSTEIN

Zijn we niet gek geworden als we niet leren van fouten ?

Zijn we niet gek geworden als we dezelfde fout maken en tegelijkertijd andere, betere uitkomsten verwachten ?

Zijn we überhaupt zo gek om prognoses, schattingen, verwachtingen en aannames als uitgangspunt te nemen voor het oplossen van dit probleem dat zoveel mensen raakt ?

Ik zou het als gemeenteraad niet op mijn geweten willen hebben dat ingrijpende maatregelen worden gelegitimeerd met als onderlegger enkel prognoses, schattingen, verwachtingen en aannames, maar u gaat uiteraard zelf over de wijze waarop u uw volk vertegenwoordigende taak invult.

KADERSTELLENDE EN CONTROLERENDE TAAK
Ik doe daar wel een appél op, net als op uw kader stellende en controlerende taak.
En dus maar meteen een vraag, daarover.

Heeft de gemeenteraad akkoord gegeven voor de uitvoering van maatregelenpakket 1 ? Dat pakket is zo te lezen al in uitvoering, maar met welk mandaat ?

Het kan aan mij liggen, maar ik heb gemist dat de gemeenteraad de kaders voor de oplossingen voor het probleem heeft gesteld.

Voordat ik iets aanneem, vraag ik het u maar.

Als de gemeenteraad akkoord is met de uitvoering zou ik graag ook de kaders kennen, kunt u die dan delen met mij en de rest van Hengelo? Als de gemeenteraad niet akkoord is met de uitvoering zou ik het college van B&W maar rap terugfluiten. Of weet u zeker dat pakket 1 niet in strijd is met het VN verdrag en met de kinderrechten? Of vind u dat de zorg aan uw kiezers en alle andere Hengeloërs, met name hen die hulp behoeven, NIET wordt uitgekleed?

Zelf moet ik onwillekeurig denken aan het campagnemateriaal van de SP waarin een oudere hulpbehoevende vrouw zich van kleren ontdeed om in de volle glorie van haar Eva’s kostuum duidelijk te maken dat de zorg aan haar werd uitgekleed, zie : https://vimeo.com/108112316 . Het ging hier om een landelijke campagne van de SP, maar die zou hier in Hengelo nu niet misstaan en ik begrijp eerlijk gezegd oprecht niet dat dit plan met de zegen van een SP wethouder aan deze gemeenteraad wordt voorgereden.

uitgekleed

Maar goed, ik ben hier niet om olie op het vuur te gooien en heb – in tegenstelling tot mevrouw Steen van het CDA ook helemaal geen verstand van olie.

Terug naar het onderwerp… Ik dring er bij u als leden van de gemeenteraad op aan om NIET met dit onzalige pakket aan maatregelen akkoord te gaan. Het zijn slechte maatregelen gebaseerd op een foutieve aanpak.

SLECHTE MAATREGELEN GEBASEERD OP EEN FOUTIEVE AANPAK
Volgens mij is het volgende mis met de maatregelen:

1.

De maatregelen zijn vrijwel volledig gebaseerd op verwachtingen, prognoses, schattingen en aannames en juist daardoor zijn de problemen ontstaan. Ik roep de gemeenteraad op om van het college van B&W meer te verlangen dan schattingen en prognoses en doe meteen een beroep op de gemeenteraad zelf. Investeer in systemen en applicaties die helpen om factbased data te verzamelen en te analyseren over het effect van interventies.

2.

Een deel van de maatregelen (pakket 1) wordt al uitgevoerd, zonder dat duidelijk is of dit in strijd is met kinderrechten en mensenrechten. Bent u hier als gemeenteraad mee akkoord ? Heeft u er zicht op of het college van B&W het recht om gehoord te worden (artikel 12 van het kinderrechten verdrag) toegepast heeft ? Heeft u de mening van kinderen gehoord, heeft u de mening van kinderen gelezen? Ik roep de gemeenteraad op het college van B&W op te dragen de uitvoering van pakket 1 te staken tot onderzocht en duidelijk is of de maatregelen niet in strijd zijn met de mensenrechten en het VN gedrag voor mensen met een beperking. Ik roep de gemeenteraad op, eerst belanghebbenden, jong en oud te horen over pakket 1.

3.

De maatregelen leveren niets op en hebben de potentie de problemen zelfs te vergroten. Zo wil het college van B&W aanbieders uitdagen om met innovaties en suggesties te komen, maar heeft het nog steeds niet het Right to Challenge uitgewerkt en vertaald naar een beoordelingskader. Hoe moeten indieners van ideeën weten waaraan hun idee of suggestie moet voldoen? Ik roep de gemeenteraad op om het Right te Challenge in elke verordening van het sociale domein te verankeren. Dat – meneer Wiertsma – is altijd mijn inzet geweest. Uw suggestie voor een kapstok document heb ik enkel als second best optie omarmd. Maar dat is nog maar de helft. De gemeenteraad moet nu ook snel bij het college van B&W een beoordelingssystematiek voor innovaties en ideeën afdwingen. Al was het maar om te voorkomen dat meedenkende burgers en organisaties gefrustreerd raken. Dring er ook bij het college van B&W op aan om alle onderdelen van het socialism act uit te voeren, dus niet alleen het Right to Challenge, maar ook het Right to build en het Right to plan. Als we in Hengelo de eigen kracht van burgers willen aanwenden om de bezuinigen op zorg mee te legitimeren dan moeten we die eigen kracht niet alleen ondersteunen, maar ook mogelijkheden creëren die te versterken !
Het college van B&W wil dat instellingen meer en beter gaan samenwerken. Ik wil ook wel eens wat, gedwongen huwelijken werken niet en gedwongen samenwerkingsverbanden ook niet. Ook niet in de vorm van het gewenste zakelijk partnerschap. En dat moet u gemeenteraad ook niet willen, want het vraagt om nog meer afspraken, nog meer regie op die afspraken, nog meer contractmanagement en dus om nog meer regisseurs en helaas NIET om meer zorg en hulpverleners. Het levert administratieve rompslomp en bureaucratie op. Dat moet u niet willen. Ik roep de gemeenteraad op om daarvoor andere maatregelen te overwegen, ik zal u aan het eind van mijn bijdrage wat suggesties voor doen.

Het college van B&W wil innovatie stimuleren, maar stelde nog geen jaar geleden gewoon voor om het innovatiebudget terug te brengen. Een motie van mij om daarvan af te zien, werd door de hele gemeenteraad met uitzondering van LokaalHengelo, Groen Links en ChristenUnie verworpen. Ik ben benieuwd wie er van u nu wel voor innovatie stemt. Hou in het achterhoofd dat innovatie aanjagen, stimuleren, ondersteunen ook eerst geld kost, voor het iets oplevert. Maarre… ik zou het doen.

Ik roep de gemeenteraad op om helderheid te verschaffen over hoeveel geld er beschikbaar is voor innovatie en onder welke voorwaarden initiatiefnemers daarvoor in aanmerking kunnen komen. Een duidelijk kader moet u wat mij betreft z.s.m. afdwingen bij het college van B&W. Maar ik zal u ook in dit verband nog een suggestie doen.

4.

De maatregelen zijn onzeker. Pakket 4 heeft een heel hoog Oh Oh Den Haag gehalte. Is er een scenario voor het geval Den Haag niet over de brug komt met extra middelen? Ik zou dat als gemeenteraad willen weten?

DUS DIT NIET, MAAR WAT DAN WEL ?

Tjonge, een hoop mitsen en maren… Ja, dat klopt. En de beste stuurlui staan aan wal. Ik weet het.

Kritiek leveren is makkelijk en te goedkoop en ik zal daarom niet alleen zeggen wat ik niet goed vind, maar ook suggesties doen voor wat ik denk dat er wel moet gebeuren.

1.

Stel uzelf eens de vraag of de bezuiniging opgelost moet worden in het betreffende domein. Vind u niet dat ambities op andere dossiers misschien maar neerwaarts moeten worden bijgesteld. Ik ga het pleidooi van FNV voorzitter Wim Langenkamp niet herhalen, maar hij heeft een punt. Als er iets een referendum waard is, dan is het wel de zorg, de ondersteuning van kwetsbaren in onze stad. Natuurlijk wil ik ook dat die stad er mooi uit ziet, en dat ons centrum bruist en bloeit, maar als er geen hulpbehoevende Hengeloër door gebrekkige of onvoldoende zorg er kan komen hoeft dat van mij niet. OVERWEEG DUS OM UIT ANDERE PORTEFEUILLES/POTJES DE BEZUINIGING TE DEKKEN.

2.

Voor dat u maatregelen neemt of zelfs zonder slag of stoot zelfs akkoord gaat met de uitvoering van een deel ervan… vraag uzelf eens af of de maatregelen rechtmatig zijn. Zijn ze niet in strijd met het VN verdrag en met de kinderrechten ? DRAAG HET COLLEGE OP OM PAKKET 1 NIET UIT TE VOEREN VOORDAT DUIDELIJK IS DAT HET NIET IN STRIJD IS MET GENOEMDE RECHTEN EN ZORG ERVOOR DAT ALLE BELANGHEBBENDEN ER EERST OOK OVER HEBBEN KUNNEN SPREKEN EN MEEDENKEN, IN HET BIJZONDER DE KINDEREN EN JONGEREN. WAT VINDEN ZIJ ERVAN ?

3.

Heeft u de verordeningen die bij het interventieprogramma horen er al op nageslagen ? Morgen bespreekt u de verordening voor de uitvoering van de jeugdzorg in de gemeenteraad. Sluit die aan op het interventieprogramma ? Heeft u kinderen en jongeren over de verordening om hun mening gevraagd ? Ik weet dat de verordening ter inzage heeft gelegen, maar misschien moeten kinderen en jongeren op een andere manier betrokken worden. OVER VERORDENINGEN GESPROKEN… DRAAG HET COLLEGE OP OM EEN PARAPLU VERORDENING OF EEN KAPSTOK VERORDENING (ZOALS DE HEER WIERTSMA DAT NOEMT) TE ONTWIKKELEN DIE PAST BIJ HET VOORNEMEN VAN HET COLLEGE VAN B&W (ZIE PAKKET 1) DE EIGEN KRACHT VAN BURGERS MEER ALS UITGANGSPUNT TE NEMEN. DE ZOGENAAMDE OMGEKEERDE VERORDENING SOCIAAL DOMEIN SLUIT BETER DAN DE HUIDIGE VERORDENINGEN DAAROP AAN. EEN MODELVARIANT ERVAN IS TE VINDEN OP DE WEBSITE VAN DE ORGANISATIE STIMULANZ.

4.

Zoek de oplossing voor de problemen niet in versoberen van zorg, maar in terugdringen van bureaucratie. DRAAG HET COLLEGE OP OM HET SOCIAAL DOMEIN TE ONTSCHOTTEN. ONTSCHOT BUDGET EN ONTSCHOTTE UITVOERING VAN ZORG SCHEELT TIJD EN GELD EN LEVERT BOVENDIEN MEER TEVREDEN EN BETER GEHOLPEN INWONERS OP. DRAAG HET COLLEGE OP OM TE EXPERIMENTEREN MET EEN INTEGRAAL PGB.

5.

Zoek de oplossing voor de problemen niet in het versoberen van zorg, maar in het versimpelen van inkoop en aanbestedingsprocedures. Uit recent onderzoek blijkt dat veel gemeenten onnodig Europese aanbestedingsregels volgen bij inkoop van Jeugdhulp.
HOE DAT IN HENGELO IS, WEET IK NIET, MAAR HET IS VOOR HET COLLEGE EN U ALS RAAD DE MOEITE WAARD OMDAT EENS NA TE GAAN EN SOWIESO TE BEKIJKEN WAT HIER TE WINNEN IS ALS ALTERNATIEF VOOR HET BEZUINIGEN OP ZORG.

6.

Zoek de oplossing voor de problemen niet in het versoberen van zorg, maar in het opzoeken en toepassen van best practices uit andere gemeenten en landen. In Denemarken zijn ze eerder begonnen met het wegzetten van jeugdzorg naar gemeenten. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden. DRAAG HET COLLEGE OP OM BEST PRACTICES TOE TE PASSEN OM DE ZORG EFFECTIEVER EN EFFICIENTER EN DAARMEE GOEDKOPER UIT TE VOEREN.

7.

Zoek de oplossing in het echt versterken van eigen regie van inwoners. Laat volwassenen en kinderen maar ook zorginstanties suggesties doen voor de oplossing. Net als natuurlijk de adviesraden en de gehandicaptenraad.DRAAG HET COLLEGE OP OM DE EIGEN REGIE VAN HENGELOERS TE VERSTERKEN DOOR HET RECHT OP UITDAGEN UIT TE BREIDEN MET ANDERE RECHTEN VAN DE LOCALISM ACT DOOR INITIATIEVEN UIT DE SAMENLEVING TE ONDERSTEUNEN MET BIJVOORBEELD EEN INITIATIEVENVERDUBBELAAR (DE GEMEENTE BETAALD DE HELFT VAN DE INNOVATIE) EN JAAG DEZE VERDER AAN MET EEN JAARLIJKSE INNOVATIEPRIJS.

8.

Zoek de oplossing voor de problemen niet in het versoberen van zorg, maar in de toegenomen mogelijkheden die de technologische ontwikkelingen bieden. De prijs winnende app ‘ Vraagapp.nl’ is een goed voorbeeld van een innovatie die zoden aan de dijk kan zetten, een quick win die ook in Hengelo kan werken, naast allerlei andere vormen van SMART zorg en ondersteuning en E-health. In het interventieprogramma is hierover veel te weinig te lezen.

VraagApp is een app die speciaal ontwikkeld is voor mensen die de samenleving ingewikkeld vinden. En dat is als ik het college van B&W goed begrepen heb een van de oorzaken van de extra zorgvraag. Laten we deze app snel introduceren in Hengelo om daarmee ook de zorgvraag te beïnvloeden. Draag het college op om beschikbare digitale hulp middelen en e-health tools te gebruiken om de zorg effectiever en efficiënter en daarmee goedkoper uit te voeren. DRAAG HET COLLEGE OP OM MEER IN TE ZETTEN OP E-HEALTH EN ANDERE SLIMME (SMART) OPLOSSINGEN DIE IN DE ZORG AL BESCHIKBAAR ZIJN.

AFSLUITING
Hengelo heeft een groot probleem, ik wil daar niets van af doen. Het college neemt zijn verantwoordelijkheid, maar het is vooralsnog niet aan zet. Dat bent u gemeenteraad.

Ik roep u op om niet lichtzinnig te werk te gaan. Het interventieprogramma van het college is een eerste stap in de goede richting en de intenties zijn goed, maar de plannen niet.

Neem voor Hengelo en voor zijn burgers de juiste beslissing.

Wijs het interventieprogramma van het college in deze vorm af, kom met alternatieve of betere oplossingen en zorg ervoor dat deze ook aangedragen zijn door betrokkenen.
Ik wens u veel wijsheid bij de besluiten die u moet nemen. Dank u wel.

Written By
More from Redactie

Dierenwelzijn

LokaalHengelo is voor afschaffing van hondenbelasting; LokaalHengelo is voor diervriendelijke en duurzame...
Read More